Regulamin Konkursu „Twoje Marzenie – Wycieczka Marzeń”

§1 Regulacje i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Twoje Marzenie – Wycieczka Marzeń” (zwany dalej: „Konkursem”).
 2. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu jest Twoje Marzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Marie Skłodowskiej-Curie nr 10 lok. 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630747, NIP: 5291812833, REGON: 365097809 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Konkurs „Twoje Marzenie – Wycieczka Marzeń” prowadzony jest za pośrednictwem witryny internetowej umieszczonej pod adresem URL: https://twojemarzenie.pl oraz profilu „FanPage” umieszczonego w serwisie http://www.facebook.com pod adresem rozszerzonym URL: https://www.facebook.com/TwojeMarzenieKonkurs oraz pod adresem rozszerzonym URL: https://www.facebook.com/TwojeMarzenieKonkursTv.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 5. Celem konkursu jest stworzenie „Marzenia” – profilu Użytkownika, który składa się z opisu, tła, maksymalnie sześciu zdjęć oraz filmu i zebranie jak największej ilości punktów dzięki działaniom Uczestnika Konkursu, innych Uczestników Konkursu i innych Użytkowników serwisu https://twojemarzenie.pl.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: ,,Uczestnik“) może być każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba mająca ukończone 13 lat posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na jej udział w Konkursie oraz inne zgody w zakresie wymaganym przez niniejszy Regulamin i polskie prawo.

1a. Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
1b. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonka, kuzynów, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami o których mowa w podpunkcie 1a. powyżej.

 1. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wymieniona w §2 podpunkt 1a., 1b., traci ona prawo do otrzymania nagrody.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu spełnia kryteria wymienione w §2 podpunkt 1a., 1b. Organizator jest zobowiązany do wykluczenia Uczestnika w trybie natychmiastowym bez możliwości zgłaszania przez wykluczonego Uczestnika jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Zasady Konkursu

 1. Poprawne rozpoczęcie udziału w Konkursie zobowiązuje Użytkownika do:
  1. uruchomienia witryny internetowej https://twojemarzenie.pl.
  2. rejestracji i stworzenia profilu Użytkownika z wykorzystaniem należącego
   do Użytkownika konta w serwisie Facebook za pośrednictwem aplikacji rejestracyjnej wykorzystując udostępniony na stronie internetowej wymienionej w §3 pkt. 1a przycisk rejestracyjny.
  3. zakupu „Pakietu Startowego” drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU z wykorzystaniem udostępnionych przez Organizatora kanałów płatności o wartości 49,00 zł z ilością punktów w liczbie 49.
 1. Konkurs polega i opiera się na zbieraniu punktów, które przypisywane są do zakupionego przez Uczestnika Marzenia za pośrednictwem aktywności Uczestnika Konkursu, innych Uczestników Konkursu oraz innych zarejestrowanych Użytkowników nie biorących udziału w Konkursie.
 2. Punkty przypisywane są do Marzenia Uczestnika Konkursu w oparciu o następującą Tabelę Punktową:

Dostępne czynności dla Uczestnika Konkursu będącego właścicielem Marzenia:

Aktywność / Pakiet Częstotliwość dla Uczestnika / Użytkownika (Głosującego) Ilość Punktów
Pakiet Startowy Jednorazowo 49
Dodanie zdjęcia do swojego Marzenia Maksymalnie 6 zdjęć 7
Dodanie video (linku) do swojego Marzenia Maksymalnie 1 link 24
Dodanie tła (obrazu) do swojego Marzenia Maksymalnie jedna zmiana 8

Dostępne czynności dla innych Uczestników Konkursu lub Użytkowników witryny będących głosującymi lub Uczestnikami:

Aktywność / Pakiet Częstotliwość dla Uczestnika / Użytkownika (Głosującego) Ilość Punktów
Kliknięcie na ukryty link wygenerowany przez Uczestnika (właściciela Marzenia) Jednorazowo 4
Polubienie Marzenia Jednorazowo 11
 1. Celem Konkursu jest zdobycie jak największej ilości punktów do momentu zakończenia Konkursu określonego datą w §5 pkt 2.
 2. Uczestnik z największą ilością punktów w momencie zakończenia Konkursu zostaje Zwycięzcą Konkursu i otrzymuje prawo do odbioru Nagrody Głównej określonej w §4 pkt 1.
 3. Uczestnik oświadcza iż posiada wszystkie niezbędne prawa autorskie oraz prawa własności do zamieszczonego w profilu Użytkownika opisu „Marzenia” – tytułu oraz opisu, wszystkich dodanych zdjęć oraz udostępnionego filmu w postaci linku URL.
 4. Poprawna rejestracja oraz zakończony sukcesem (poprawnym zaksięgowaniem środków przekazanych przez serwis PayU na konto bankowe należące do Organizatora) zakup „Pakietu Startowego” w serwisie konkursowym „Twoje Marzenie” pod adresem https://twojemarzenie.pl jest równoznaczna z publicznym udostępnieniem stworzonego „Profilu Marzyciela” dla innych Użytkowników i Uczestników serwisu konkursowego „Twoje Marzenie”.
 5. W przypadku naruszenia praw autorskich lub praw własności zamieszczonych w profilu publicznym oznaczonym jako „Profil Marzyciela” treści oraz materiałów określonych w §3 pkt 2i, 2ii, 2iii Organizator jest zobowiązany do wykluczenia Uczestnika w trybie natychmiastowym bez możliwości zgłaszania przez wykluczonego Uczestnika jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz próby oszustwa, nadużycia lub niezgodnego z prawem działania zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. W szczególności przyczyną wykluczenia z Konkursu może być:
  1. brak spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu.
  2. naruszenie praw autorskich lub praw własności do treści oraz materiałów określonych w §3 pkt 2i, 2ii, 2iii.
  3. oddawanie głosów z wykorzystaniem fikcyjnych kont w serwisie Facebook lub w innych serwisach internetowych.
  4. oddawanie głosów z wykorzystaniem fikcyjnych lub rzeczywistych kont w serwisie Facebook lub w innych serwisach internetowych zakupionych w formie usługi w zewnętrznych firmach oferujących odpłatne oddawanie głosów na wskazany przez Użytkownika profil publiczny „Profil Marzyciela” w ramach Konkursu „Twoje Marzenie” znajdujący się w serwisie internetowym umieszczonym pod adresem https://twojemarzenie.pl.
  5. oddawanie przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego głosu na ten sam profil publiczny należący do niego lub do innego Uczestnika Konkursu.
  6. kopiowanie zawartości profilu publicznego innego Uczestnika Konkursu.
  7. umieszczania w ramach profilu publicznego wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. umieszczania w ramach profilu publicznego treści reklamowych niezwiązanych z Konkursem „Twoje Marzenie”.
  9. umieszczania w ramach profilu publicznego treści naruszających prawa osób trzecich.
 7. Rejestracja i stworzenie profilu Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 §4 Nagroda Główna oraz Odbiór Nagrody Głównej

 1. Nagrodą Główną w Konkursie jest Voucher Podróżny o wartości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) (dalej jako: „Nagroda Główna”).
 2. Nagrodę Główną Zwycięzca realizuje poprzez wybór dowolnych wycieczek oferowanych przez Partnera Konkursu – Sebastiana Kałamańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Podróżnik Sebastian Kałamański” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kowalska 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5291503753, REGON: 100205940 do wartości Nagrody Głównej określonej kwotą w §4 pkt 1.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, gdzie największa ilość punktów przypada więcej aniżeli jednemu Uczestnikowi Konkursu o wygranej decyduje moment najpóźniej zrealizowanej aktywności w ramach danego Marzenia Uczestnika Konkursu i zarejestrowanej do daty zakończenia Konkursu określonej w §5 pkt 2.
 4. Forma wykorzystania Nagrody Głównej ustalana jest indywidualnie z Partnerem Konkursu,
  a gwarancją realizacji jest deklaracja Organizatora określona w §1 pkt 4.
 5. Potwierdzeniem nadania Zwycięzcy Nagrody Głównej jest przekazanie Voucher’a Podróżnego wystawionego na imię, nazwisko oraz numer PESEL Zwycięzcy.
 6. Przekazanie Nagrody Głównej odbędzie się osobiście w siedzibie Partnera Konkursu wskazanym w §4 pkt 2 lub w miejscu wskazanym przez Zwycięzcę za pośrednictwem przesłanej uprzednio wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy: biuro@twojemarzenie.pl na terenie Polski w przyjętym i ustalonym przez Zwycięzcę i Organizatora terminie w dniach roboczych, w godzinach od 10:00 do 17:00.
 7. Zwycięzca Konkursu może za porozumieniem z Organizatorem przekazać Voucher osobie trzeciej, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie vouchera ani oferowanie go innym osobom w celu odsprzedaży.
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na nagrodę innego rodzaju.
 9. W przypadku utrudnionego kontaktu lub braku możliwości nawiązania kontaktu za pomocą dostępnych kanałów komunikacji: telefon, e-mail ze Zwycięzcą w okresie 48 godzin od daty zakończenia konkursu Nagroda Główna zostanie przekazana kolejnej osobie na liście punktowej następującej po osobie z którą kontakt jest utrudniony lub niemożliwy.
 10. Voucher Podróżny jest ważny 365 dni (jeden rok kalendarzowy) od chwili przekazania go Zwycięzcy przez Organizatora Konkursu w formie Nagrody Głównej. Przekazanie Vouchera Podróżnego nastąpi w formie pisemnej w miejscu określonym w §4 pkt 2 lub §4 pkt 6.
 11. Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1/10 wartości Nagrody Głównej w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

 §5 Rozpoczęcie i zakończenie Konkursu

 1. Organizator określa datę rozpoczęcia Konkursu na dzień 27 grudnia 2016 r o godzinie 12:00:00.
 2. Organizator określa datę zakończenia Konkursu na dzień 27 lutego 2017 o godzinie 23:59:59.
 3. Wszystkie aktywności Uczestników oraz Użytkowników Konkursu zarejestrowane w systemie po dacie określonej w §5 pkt 2 nie będą uwzględnione.

 §6 Prawa Autorskie, Prawa Własności

 1. Uczestnik dodając do stworzonego profilu publicznego „Profilu Marzyciela” opis, zdjęcia oraz link do filmu video oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do zamieszczonych materiałów lub posiadają zgodę formalną osoby posiadającej autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczonych materiałów od osób posiadających te prawa.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku, a w szczególności zdjęcia profilowego, konta w serwisie Facebook oraz oświadcza, iż posiada zgodę innych osób na korzystanie z wizerunku tych osób w ramach zamieszczonych w profilu publicznym materiałów.
 3. Organizator z chwilą otrzymania od Uczestnika materiałów w ramach Konkursu nabywa prawo do korzystania i publikacji utworów przysłanych przez Uczestnika bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji bez odrębnego wynagrodzenia:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  2. wprowadzanie do obrotu.
  3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. wykorzystywanie w ramach prowadzonych działań marketingowych i reklamowych.
 4. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do zamieszczonych materiałów w ramach profilu publicznego a prawa do tychże utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 5. Z chwilą poprawnej rejestracji oraz umieszczenia materiałów w ramach profilu publicznego Organizator otrzymuje prawo do bezpłatnego umieszczenia wybranych materiałów w obrębie serwisu konkursowego umieszczonego pod adresem https://twojemarzenie.pl oraz profilu „FanPage” umieszczonego w serwisie http://www.facebook.com pod adresem rozszerzonym URL: https://www.facebook.com/TwojeMarzenieKonkurs oraz pod adresem rozszerzonym URL: https://www.facebook.com/TwojeMarzenieKonkursTv
 6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o organizowanych konkursach w formie wiadomości e-mail (newsletter) przesyłanej na zarejestrowany w ramach profilu publicznego adres e-mail.
 7. Zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Art. 27 Uczestnik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie dokonanego zakupu Marzenia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w ustawie o Prawach Konsumenta.

§7 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 30 dni począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia Konkursu. Dla zachowania w/w terminu wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztow (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres określony w §1 pkt 2 a z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować Uczestnika, listem poleconym, o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
 4. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po zakończeniu Konkursu.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora do dnia nadania pocztowego odpowiedzi na reklamację, listem poleconym.

§8 Dane Osobowe

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu „Twoje Marzenie”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Twoje Marzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Marie Skłodowskiej-Curie nr 10 lok. 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630747, NIP: 5291812833, REGON: 365097809, która gromadzi dane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO).
 3. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania usunięcia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. W celu modyfikacji danych osobowych Uczestniki zobowiązany jest do przesłania wniosku w formie elektronicznej adres biuro@twojemarzenie.pl.
 5. Organizator może odmówić usunięcia danych Uczestnika jeżeli stwierdzono naruszenie postanowień niniejszego Regulaminy lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.
 6. Niepełnoletni Uczestnicy oświadczają, iż posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Konkursie.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://twojemarzenie.pl/regulamin
 2. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania serwisu internetowego umieszczonego pod adresem https://twojemarzenie.pl.
 3. Organizator nie udziela żadnych gwarancji co do prawidłowego działania serwisu internetowego umieszczonego pod adresem http://www.twojemarzenie.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest całkowicie świadomy, że wygrana w Konkursie oraz zdobycie Nagrody Głównej w postaci Vouchera Podróżnego jest wynikiem systematycznych działań na rzecz zdobycia jak największej ilości punktów, prawidłowego i kreatywnego uzupełnienia profilu publicznego Uczestnika, a o wygranej nie decyduje czynnik losowy, losowanie czy jakakolwiek inna zmienna definiowana jako jako zmienna losowa.
 5. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 471) obowiązującej na dzień rozpoczęcia i trwania Konkursu.
 6. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników oraz będą̨ dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie spory wynikającego z Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

Organizator Konkursu
Twoje Marzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Marie Skłodowskiej-Curie nr 10 lok. 6,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630747, NIP: 5291812833, REGON: 365097809